VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU NČ – 5. 12. 2014 ÚVALY

 

Program:

 1. zahájení
 2. zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a registrátora klubu
 3. zhodnocení klubové výstavy, předání cen
 4. diskuse
 5. usnesení
 6. závěr

 

 1. Schůzi zahájil a řídil jednatel klubu př. Koczai Zdeněk. Přivítal přítomné, seznámil s programem schůze.
  Jednatel informoval, že je přítomno 17 členů + 2 zájemci o členství, 9 členů je omluveno, 3 neomluveni.
   
 2.  
 • Předseda klubu př. Smrž se ze zdravotních důvodů omluvil několik dnů před VČS, jeho zpráva nebyla tedy k dispozici. Jednatel zhodnotil za předsedu uplynulý rok a provedl kontrolu usnesení z VČS 2013.
 • Poté př. Koczai Zdeněk představil 2 nové zájemce o vstup do klubu Nč.
 • Př. Brodan byl v letošním roce veden jako adept členství – svou přítomností na VČS 2014 splnil podmínky přijetí za člena klubu.
 • Novým zájemcem, který se přítomným osobně představil je př. Lajmar Jiří, na klubové výstavě vystavil
  svá zvířata, předal řádně vyplněnou přihlášku, splnil proto všechny podmínky pro přijetí.
 • Hlasováním byl přijat za člena od 1. 1. 2015.
 • Pokladník př. Dobrovolný seznámil členskou základnu se stavem klubové pokladny.
 • Zůstatek z roku 2013: 16216,- Kč.
 • Finanční prostředky k 1. 12. 2014: 18 897,- Kč.
 • Předseda revizní komise př. Forman konstatoval, že revize pokladní knihy a všechny pokladníkem předložené dokumenty byly bez závad.
 • Registrátor klubu př. Koczai J. přečetl registraci jednotlivých členů k 1. 12. 2014.
 • Z členské základny letos neregistrovali 4 členové. V klubu bylo k tomuto datu registrováno 981 zvířat,
  z toho 605 bylo registrováno v plemenných chovech.
 • Podrobně registrace – viz tabulka.

   
 1. Př. Meluch zhodnotil speciální výstavu.
  Bylo vystaveno 148 ks Nč, od 13 chovatelů klubu a 2 zájemců o členství.
  Posouzení provedli př. Koczai Jan a př. Michel Jaromír.
  Př. Kvapil Jaroslav, se kterým byla podepsána smlouva na posuzování klubové výstavy, ze zdravotních důvodů nepřijel (týden před konáním výstavy se jednateli klubu omluvil).
  Posuzováno bylo systémem sudá – lichá. Králíky př. Koczaiových posoudil př. Michel.
  Posuzovatelé určili vítězná zvířata v kategoriích samci a králice. Kategorie kolekce byla vyhodnocena dle klubových kritérií (součet bodů, sourozenci, kolekce S2+2, nejlépe hodnocené zvíře, počet králic v kolekci, výsledky typizace).
  Bylo uděleno 1 x 96,0 bodů, 13 x 95,5 bodu, 32 x 95,0 bodů, 40 x 94,5 bodu, 37 x 94,0 bodů,
  13 x 93,5 bodu, 6 x 93,0 bodů, 2 x 92,5 bodu, 3 zvířata byla hodnocena výlukou, 1 zvíře nebylo klasifikováno.
  Př. Meluch také zhodnotil typizaci králíků.
  Typizovala komise ve složení Meluch, Řípa, Kuneš – typizace byla přístupna všem členům, kteří byli přítomni ve výstavní hale.
  Byli typizováni samci s oceněním alespoň 95,5 bodu a králice od 95,0 bodů – vše od stáří 7 měsíců.
  Typizováno bylo 24 zvířat – 10 zvířat dostalo kód ATSBP.
  Poté byly předány ceny za nejlepší vystavená zvířata a kolekce (viz tabulka).
 1.  
 • Př. Koczai Zd. zahájil diskusi na téma výstava klubu 2015. Pro rok 2015 by byl nejvhodnějším termínem
  4. a 5. prosinec. Zároveň je potřeba vybrat posuzovatele, kteří klubovou výstavu posoudí.
  Diskusí bylo navrženo oslovit ZO Úvaly, posuzovatele vybere a osloví výbor.
 • Př. Koczai Jan v diskuzi zhodnotil kvalitu zvířat z pohledu posuzovatele. Vystavená zvířata měla závažné nedostatky v délce uší. Mnoho králíků má uši 10 cm(i pod touto hranicí), což je délka, která může být na výstavách posouzena jako nepřípustná a tito králíci mohou být hodnoceni výlukou.
  Chovatelé by se na tento problém měli zaměřit a nezařazovat do chovu zvířata s nedostatečnou délkou uší, klub by měl usilovat o úpravu ve vzorníku králíků a to o změnu ideální délky na 11 – 12,5 cm (proti současnému malému rozsahu 12 – 12,5 cm). Délka pod 10 cm by však měla zůstat jako nepřípustná vada, neboť přílišné zkracování délky uší může vést k problémům tělesného rámce a hmotnosti zvířat.
 • Bylo navrženo, aby i příští rok klub věnoval na CV Chovatel pohár pro chovatele s nejlepší kolekcí klubu.
  Odsouhlaseno s určením částky (do 500,- Kč), za kterou bude pohár zakoupen př. Kosinou.
 • Př. Dobrovolný požádal, aby ve výroční zprávě i na klubových stránkách byly uvedeny částky za členské příspěvky včetně poplatků za registraci, s žádostí na členy, kteří nezaplatili osobně při VČS, aby tak učinili bezhotovostně na účet klubu.
 1.  
 • VČS schůze schvaluje:
 • př. Brodana za člena klubu Nč od 1. 1. 2015
 • př. Lajmara za člena klubu Nč od 1. 1. 2015
 • nákup poháru pro nejlepší kolekci klubu vystavenou na CV Lysá nad Labem
 • (listopad 2015 – do 500 Kč)
 • nákup 9 věcných cen na klubovou výstavu 2015 – s celkovou cenou do 1500,- Kč
 • VČS schůze ukládá:
 • výboru – zajistit speciální výstavu klubu 2015 (předpokládaný termín 4. – 5. 12. 2015)
 • výboru – zajistit posuzovatele na klubovou výstavu
 • výboru – svolat členskou základnu na pátek /v termínu konání speciální výstavy/
 • cca v15 hod typizace zvířat, cca v 17 hod „Výroční členská schůze“
 • jednateli – do zprávy z VČS a na web klubu přidat informace o výši členských příspěvků a číslo účtu,
  kam mohou být příspěvky adresovány
 • př. Kosinovi – zajistit na příští speciální výstavu čestné ceny
 • př. Kosinovi – zajistit na CV Chovatel 2015 pohár pro nejlepší kolekci klubu
 1. Schůzi ukončil jednatel klubu př. Koczai Zdeněk. Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho
  osobních i chovatelských úspěchů.

 

 

Platba členských příspěvků:

 

 • částku naleznete v tabulce: Členské příspěvky klubu Nč
 • bankovní účet klubu: 2000461180 / 2010 (banka FIO)
 • do “zprávy pro příjemce” uveďte své příjmení pro rychlou identifikaci platby