VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU NČ – 2. 12. 2016 ÚVALY                                    

 

Program:

  1. zahájení
  2. zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a registrátora klubu
  3. zhodnocení klubové výstavy, předání cen
  4. diskuse
  5. závěr

 

 

1)            Schůzi zahájil a řídil předseda klubu př. Smrž Jan. Přivítal přítomné, seznámil s programem schůze. Informoval, že je přítomno 9 členů, 4 členové jsou omluveni, 14 neomluveno.
Není přítomna nadpoloviční většina členů, schůze se nebude usnášet.
Výbor bude informovat přítomné a v zápisu z VČS o rozhodnutích, které schválil při výborové schůzi konané 2. 12. 2016.
Zápisem schůze byl pověřen př. Koczai Zdeněk, ověřovatelem zápisu př. Brodan Daniel.
Předseda klubu požádal o minutu ticha za zesnulého čestného člena klubu přítele Jana Balšínka.

2)             

·    Předseda klubu př. Smrž zhodnotil uplynulý rok a provedl kontrolu usnesení z VČS 2015.
Př. Kosina nezajistil čestné ceny na klubovou výstavu, o tom, že ceny letos nezakoupí informoval ústně jednatele a předsedu (17. a 18. 11.), čestné ceny zajistil jednatel klubu.
Poděkoval členům klubu za reprezentaci při celostátních výstavách.
Předseda klubu oznámil, že se ve volbách do výboru klubu nebude ucházet o žádnou z funkcí a výbor v roce 2017 opustí.

·    Jednatel př. Koczai Zdeněk seznámil přítomné s rozhodnutím výboru uspořádat volební VČS 2017 v září 2017 v termínu konání CVMK. Termín bude v předstihu upřesněn – bylo rozhodnuto, že schůze by měla proběhnout v neděli (před ukončením výstavy) cca od 10 hodin (rok 2017 je v ČSCH volební pro všechny organizace).
Př. Pyskatý Ondřej a Šindelář Antonín požádali o ukončení členství – nechovají již plemeno Nč.
Př. Kuja František oznámil výboru svůj záměr ukončit členství – ukončení není spojováno s aktuální situací v klubu. Výbor rozhodl, že př. Kuju, který v klubu působí od roku 1981, navrhne za čestného člena, nebudou od něj vybrány členské příspěvky na rok 2017, čestné členství bude schvalováno členskou základnou při VČS 2017.
Jednatel klubu oznámil, že se ve volbách do výboru klubu nebude ucházet o žádnou z funkcí a výbor v roce 2017 opustí.

·    Pokladník př. Dobrovolný nebyl přítomen, vyúčtování výstavy a výběr příspěvků zajistil jednatel, pokladní zpráva by měla být zpracována do 31. 12. 2016.
Výbor ve svém jednání ukládá pokladníkovi připravit „Přehledy o majetcích a závazcích“ dle novely zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) za roky 2015 a 2016 do konce února 2017, aby mohly být v termínu do 31. 3. 2017 předány rejstříkovému soudu.

·    Revize pokladní knihy byla provedena předsedou revizní komise př. Formanem 25. 11. 2016 v Kolíně.
Písemný zápis byl předán jednateli klubu, byl k dispozici na jednání v Úvalech, revize nezjistila žádné nedostatky.

·    Registrátor klubu př. Koczai J. přečetl registraci jednotlivých členů k 1. 12. 2016.
Z členské základny letos neregistrovalo 5 členů. V klubu bylo k tomuto datu registrováno 1022 zvířat, z toho 563 bylo registrováno v plemenných chovech.
Podrobně registrace – viz tabulka.
Registrátor klubu oznámil, že se ve volbách do výboru klubu nebude ucházet o žádnou z funkcí a výbor v roce 2017 opustí.
 

3)        Bylo vystaveno 60 ks Nč, od 9 chovatelů klubu.
Posouzení provedl př. Doubrava Zdeněk, který určil nejlepšího samce, králici a 3 kolekce.
Typizovala komise ve složení Koczai Jan, Kolibík, Kuneš, Baťka – typizace byla přístupna všem členům, kteří byli přítomni ve výstavní hale.
Byla typizována zvířata s oceněním alespoň 95,5 b. – vše od stáří 7 měsíců.
Typizováno bylo 17 zvířat – 4 zvířata dostala kód ATSBP.
Poté byly předány ceny za nejlepší vystavená zvířata a kolekce.

Kolekce:

Koczai Zdeněk – 383,5 bodu
Koczai Jan – 381,0 bodů
Tichý Jan – 380,0 bodů

 

Samec:
Koczai Jan           C 3-6     P 032    96,0 bodů


Králice:
Koczai Zdeněk      C 3-6     S 0258  96,0 bodů

 

4)             

v  Diskuse byla zrušena – zápis z VČS nebude obsahovat žádné návrhy.

 

5)            Schůzi ukončil předseda klubu př. Smrž Jan. Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho
osobních i chovatelských úspěchů.