VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU NČ – 30. 11. 2012 ÚVALY


Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise
3. zprávy jednatele, pokladníka a registrátora klubu
4. volby do výboru klubu
5. zhodnocení klubové výstavy, předání cen
6. diskuse
7. usnesení
8. závěr

1) Schůzi zahájil a řídil za omluveného předsedu klubu jednatel př. Koczai Zd. Přivítal přítomné, seznámil s programem schůze. Přítomno 18 členů, 8 omluveno.

2) Do návrhové komise zvolen př. Meluch, př. Kosina a př. Kolarčík.

3) Jednatel př. Koczai Zd. provedl kontrolu usnesení z „Výroční členské schůze 2011“.
26. 6. 2012 navždy opustil naše řady dlouholetý chovatel Nč a čestný člen klubu
př. Šiman Vladimír – členové klubu vzdali čest jeho památce minutou ticha.
V roce 2012 zažádali o vstup do klubu dva zájemci – př. Pyskatý Ondřej a př. Tichý Jan.
Oba předali jednateli řádně vyplněné přihlášky, vystavili svá zvířata při speciální výstavě a byli osobně přítomni na členské schůzi. Hlasováním byli přijati za členy od 1. 1. 2013.
Př. Turan požádal o ukončení členství. V letošním roce neregistroval, chovu se v současné době plně nevěnuje.
Pokladník př. Slavík přednesl pokladní zprávu.
Zůstatek z roku 2011: 10050,- Kč. Rok 2012 – příjmy: 5659,- Kč, výdaje: 2525,- Kč.
Finanční prostředky k 30. 11. 2012: 13184,- Kč.
V této zprávě nejsou zahrnuty náklady na klubovou výstavu v Úvalech.
Revizní komise provedla kontrolu pokladní knihy – bez závad.
Registrátor klubu př. Koczai J. přečetl registraci jednotlivých členů k 30. 11. 2012.
Z členské základny letos neregistrovalo 6 členů.
Podrobně registrace – viz tabulka.

4) Návrhová komise navrhla členy do výboru klubu pro další volební období.
Navržení kandidáti byli hlasováním jednotlivě schváleni.
Výbor bude pracovat ve složení: př. Ing. Smrž Jan – předseda klubu, př. MVDr. Vavrouch Jaromír – čestný předseda, př. Meluch Jan – místopředseda a poradce chovu, př. Koczai Zdeněk – jednatel,
př. Koczai Jan – registrátor a poradce chovu, př. Slavík Vratislav – pokladník, př. Forman Ladislav – předseda revizní komise

5) Př. Meluch zhodnotil speciální výstavu.
Bylo vystaveno 126 ks Nč, od 14 chovatelů klubu a 2 zájemců od členství.
Posouzení provedl delegovaný posuzovatel př. Zens, př. Doboš, který měl posuzovat s př. Zensem, se z pracovních důvodů omluvil. Posuzovatel také určil pořadí zvířat.
Bylo uděleno 6 x 96,0 bodů, 28 x 95,5 bodu, 24 x 95,0 bodů, 21 x 94,5 bodu, 25 x 94,0 bodů, 12 x 93,5 bodu, 6 x 93,0 bodů, hodnocení Mvd obdržela 3 zvířata, 1 zvíře bylo hodnoceno výlukou.
Př. Meluch také zhodnotil typizaci králíků.
Typizovala komise ve složení Meluch, Koczai Jan, Kuneš – typizace byla přístupna všem členům, kteří byli přítomni ve výstavní hale.
Byli typizováni králíci s oceněním alespoň 95,5 bodu – vše od stáří 7 měsíců.
Typizováno bylo 33 zvířat.
Poté byly předány ceny za nejlepší vystavená zvířata a kolekce (viz tabulka).

6)

  •  Př. Koczai Jan upozornil, že v 1. a 4. linii se v posledních dvou letech registruje minimum zvířat. Bylo navrženo a schváleno, že v 1. linii se bude registrovat od roku 2013 po samci 2.1.11  B 916 – Engel Roland, po kterém byla vystavena vítězná kolekce klubu.
  •  Př. Slavík seznámil s možností pořádat výstavu klubu v Prostějově.
  •  Př. Dobrovolný navrhl, aby bylo udělováno 9 věcných cen, jak tomu bylo v minulých letech.
  •  Návrhová komise – klub má ve svých řadách 4 posuzovatele – příští rok posoudí klubovou výstavu. Hlasováním odsouhlaseno, systém bude upřesněn podle přihlášených zvířat, posuzovatelé souhlasí s odměnou v maximální výši 300 Kč.
  •  Př. Koczai Zd. zahájil diskusi na téma výstava klubu 2013. Začátkem tohoto měsíce se jednateli ozval př. Pilař z organizace Kolín s návrhem uspořádat příští rok výstavu opět v Kolíně, v termínu 6. – 7. prosince. Klecné cca 20 – 25 Kč, pokryje nájem haly, posuzovatele hradí klub, pokud by byla vybrána dostatečná částka na klecném a vstupném, přispěje organizace Kolín na posuzovatele. Při ukončení výstavy odklidí vystavovatelé klece. Druhou možností je uspořádat výstavu v Úvalech – ve shodném termínu, nájem haly 3000 Kč, posuzovatele uhradí klub, vybrané vstupné náleží klubu. Po diskusi přistoupeno k hlasování – poměrem hlasů 11 : 7 odhlasováno, že výbor bude jednat s organizací Úvaly.
  •  Př. Meluch vyzval správce stránek klubu př. Růžičku ke zkvalitnění a častější aktualizaci stránek, vybídl chovatele, aby zasílali příspěvky ze svých chovů a navštívených  výstav.
  •  Př. Růžička požádal o souhlas se zveřejňováním telefonních čísel na stránkách klubu – odsouhlaseno.
  •  Př. Růžička upozornil, že Nč má v posledních letech velké expozice na celostátních výstavách, přesto si odnáší nejlepší chovatelé pouze čestné ceny, pohár se na naše plemeno zpravidla neuděluje. Výroční schůze schválila nákup poháru v ceně cca 300 Kč na nejlepší kolekci klubu vystavenou na listopadové celostátní výstavě v Lysé nad Labem.
  •  Př. Koczai Zd. navrhl dlouholetého chovatele Nč a člena klubu př. Dostála na čestné členství.

7)
o schůze schvaluje:
o př. Vavroucha čestným předsedou klubu Nč
o př. Dostála čestným členem klubu Nč
o př. Pyskatého a př. Tichého za členy klubu Nč od 1. 1. 2013
o výsledky voleb do výboru klubu – viz 4. bod programu schůze
o ukončení členství př. Turana – na vlastní žádost
o nákup poháru pro nejlepší kolekci klubu vystavenou na CV Lysá nad Labem
(listopad 2013 – cca 300 Kč)
o nákup 9 věcných cen na klubovou výstavu 2013
o založení 1. linie po samci 2.1.11  B 916 – Engel Roland
o konání klubové výstavy 2013 v Úvalech u Prahy
o posouzení klubové výstavy posuzovateli z členských řad
o odměnu za posouzení do 300 Kč
o zveřejnění telefonních čísel členů na webu klubu
o schůze ukládá:
o výboru – zajistit speciální výstavu klubu 2013 (termín 6. – 7. 12. 2013)
o výboru – svolat členskou základnu na pátek /v termínu konání speciální výstavy/
cca v15 hod typizace zvířat, cca v 17 hod „Výroční členská schůze“
o př. Kosinovi – zajistit na příští speciální výstavu čestné ceny
(cenová kalkulace bude výborem upřesněna s dostatečným předstihem)

8) Schůzi ukončil jednatel klubu př. Koczai Zd. Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho
osobních i chovatelských úspěchů.