Zápis z výroční členské schůze ČSCH Klubu Novozélandského červeného králíka

 
 

Zasedání svolal:         předseda klubu –  Smrž Jan

Datum:                       24. 11 2017, 18,00 hod

Místo konání:             Kolín – Motel Oseček

Zahájení

Jednání zahájil předseda klubu v 18,00 hod.

Program členské schůze.

1.      Zahájení.

2.      Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu.

3.      Volba návrhové a volební komise.

4.      Zprávy předsedy klubu, jednatele klubu, pokladníka klubu, registrátora klubu a předsedy KK klubu.

5.      Volby do výkonného výboru klubu.

6.      Vyhodnocení klubové, speciální výstavy Novozélandského červeného králíka, konané 23.– 24.11.2017 v Kolíně-Štítarech.

7.      Diskuse.

8.      Usnesení.

9.      Závěr.

Ad.1. Zahájení.

Předseda klubu informoval o účasti na VČS klubu: z celkového počtu 27 členů klubu Nč je přítomno 15 členů, což je 55,6 % a VČS je usnášení schopná.

Po seznámení členů s programem nechal hlasovat o navrženém programu a vzhledem k tomu, že nebyly jiné návrhy, byl program odsouhlasen jednohlasně.

Ad.2. Volba zapisovatele a ověřovatelů.

Zapisovatelem byl zvolen Jiří Kuneš a ověřovatelem Václav Růžička. Oba byli zvoleni 100 % hlasy přítomných.

Ad.3. Volba návrhové a volební komise.

Do návrhové a volební komise byli navrženi Rec Ladislav –  předseda, Kolibík Josef –  člen a Kolarčík Viliam –  člen.

Všichni členové návrhové a volební komise byli zvoleni 100 % hlasů přítomných.

Předseda klubu vyzval nově zvolené členy návrhové a volební komise, aby se ujali plnění svojí funkce.

Ad.4. Zpráva předsedy klubu, jednatele klubu, pokladníka klubu, registrátora klubu a předsedy KK klubu.

Předseda klubu Jan Smrž zhodnotil činnost klubu za uplynulé období.

Jednatel klubu Zdeněk Koczai informoval o přihlášení nových členů do klubu. Jedná se o chovatele Ladislava Špinara a MVDr. Ladislava Vojáčka. Oba splňují podmínky pro přijetí do klubu. Předsedající VŠ nechal hlasovat o přijetí obou kandidátů. Přijetí obou kandidátů bylo odsouhlaseno jednohlasně.

Rovněž informoval o nečinnosti a neplacení členských příspěvků a to u př. Fridricha, Piláta a Sýkory. Byl podán návrh na ukončení členství u těchto členů a VČS toto ukončení členství k 31. 12. 2017 odsouhlasila jednohlasně.

VČS odsouhlasila na návrh jednatele čestné členství pro př. Kuju, ale registrován v klubu bude jen pokud bude členem některé základní organizace ČSCH.

Pokladník klubu Ladislav Dobrovolný informoval ČS o příjmech a výdajích za uplynulé období. Finanční počáteční stav, k 1.1.2017, na účtu byl 26 436,50 Kč a v pokladně 0,- Kč. Příjmy ve výši 14820,- Kč Výdaje 13 647,- Kč. Zůstatek k 24.11.2017 je v pokladně 0,- Kč a na účtu 27609,50 Kč.

Předseda KK Forman Ladislav informoval o finanční kontrole, u které nabyly zjištěny žádné nedostatky.

Ad. 5. Volby do výkonného výboru klubu.

Předseda návrhové a volební komise Ladislav Rec přednesl návrh na týmovou volbu 5členného výkonného výboru a nebude volena kontrolní komise.

O návrhu nechal hlasovat: Pro bylo 15 přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se hlasování 0 hlasů.

Předseda návrhové a volební komise přednesl návrh kandidátů do výkonného výboru klubu.

Navrženi byli: 

Předseda: Meluch Jan
Místopředseda: Brodan Daniel MUDr.
Jednatel: Kosina Ladislav
Pokladník: Dobrovolný Ladislav
Registrátor: Koczai Jan

O návrhu nechal hlasovat: Pro hlasovalo 15 přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se hlasování 0 hlasů.
Nový výkonný výbor byl zvolen 100 % přítomných hlasů.

Ad. 6. Vyhodnocení klubové výstavy Novozélandského červeného králíka konané 23. – 24. 11. 2017 v Kolíně-Štítarech.

Vystaveno bylo 195 ks králíků. Hodnocení 96,5 bodu bylo u 3 ks, 96 bodů u 2 ks.

V soutěži kolekcí:        1. místo – Kolarčík Viliam

2. místo – Kolarčík Viliam

3. místo – Meluch Jan

V soutěži samců:         1. místo – Kolarčík Viliam

2. místo – Meluch Jan

3. místo – Meluch Jan

V soutěži samic:         1. místo – Kolarčík Viliam

2. místo – Meluch Jan

3. místo – Dobrovolný Ladislav

Ad. 7. Diskuse.

-          Z členské základny klubu byl podán návrh, aby webové stránky nadále spravoval př. Zdeněk Koczai. Jmenovaný s návrhem souhlasil nadále bude tyto stránky spravovat.

-          Registrátor Jan Koczai upozornil na nedostatky při registraci králíků. VČS zaujala stanovisko, že žádosti o registraci králíků musí odpovídat požadavkům ČSCH.

-          Př. Jan Meluch podal návrh na uznání nové chovné linie po samci chovatele Zgm. Pauluse, ev. číslo L.u. 2.5.22, P.u. F 25. Nové chovné linii bylo přiřazeno č. 10.

-          Př. Václav Růžička upozornil na bílé drápky u králíků.

-          Př. Ladislav Kosina poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a konání klubové výstavy a navrhl, aby o termínu a místě konání klubové výstavy 2018 rozhodl nový výkonný výbor.

Návrh byl VČS přijat.

Ad. 8. Usnesení.

Předseda přednesl návrh na usnesení.

1.      VČS schvaluje zprávu předsedy klubu, jednatele klubu, pokladníka klubu, a předsedy KK klubu.

2.      VČS schvaluje přijetí nových členů, Ladislava Špinara a MVDr. Ladislava Vojáčka do klubu.

3.      VČS schvaluje ukončení členství Fridricha, Piláta a Sýkory.

4.      VČS schvaluje volbu nového výkonného výboru ve složení:
Meluch Jan – předseda, MUDr. Brodan Daniel – místopředseda, Kosina Ladislav – jednatel, Dobrovolný Ladislav – pokladník a Koczai Jan – registrátor

5.      VČS ukládá odstupujícímu výkonnému výboru předat veškerou dokumentaci novému výkonnému výboru do 28. 2. 2018.

6.      VČS schvaluje uznání nové chovné linie č. 10, po samci 2.5.22, F 25, chovatele Zigmunda Pauluse.

7.      VČS ukládá novému VV zajistit v co nejkratší době změny statutárních zástupců v obchodním rejstříku.

8.      VČS pověřuje nový výkonný výbor k přípravě a konání klubové výstavy 2018, včetně stanovení termínu a místa konání.

Předsedající nechal hlasovat o přijetí navrhovaného usnesení:

Pro hlasovalo: 15 hlasů z přítomných

Proti hlasovalo: 0 hlasů z přítomných

Zdržel se Hlasování: 0 hlasů z přítomný

Usnesení bylo schváleno 100 % přítomných hlasů.

Ad. 9 Závěr.

Členskou schůzi ukončil předsedající Jan Smrž ve 20,00 hod.

Zapsal dne 24. 11. 2017: Jiří Kuneš

Zápis ověřil: 1. 12. 2017: Václav Růžička