VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU NČ – 4. 12. 2015 ÚVALY

 

Program:

 1. zahájení
 2. zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a registrátora klubu
 3. zhodnocení klubové výstavy, předání cen
 4. diskuse
 5. usnesení
 6. závěr

 


 1. Schůzi zahájil a řídil předseda klubu př. Smrž Jan. Přivítal přítomné, seznámil s programem schůze. Informoval, že je přítomno 20 členů + 1 zájemce o členství, 8 členů je omluveno, 2 neomluveni.
  Požádal o minutu ticha za tragicky zesnulého člena klubu přítele Jiřího Lajmara.
   
 2.  
 • Předseda klubu př. Smrž zhodnotil uplynulý rok a provedl kontrolu usnesení z VČS 2014.
  Poděkoval členům klubu za reprezentaci při celostátních a evropské výstavě. Evropskou výstavu v Metách obeslali 3 členové klubu: př. Vavrouch, př. Kolarčík a př. Brodan.
 • Jednatel př. Koczai Zdeněk představil nového zájemce o vstup do klubu Nč.
  Př. Fridrich Roman byl na jednání schůze osobně přítomen, obeslal svými zvířata CV v Lysé nad Labem, přihlášku podal v den VČS – přihláška není potvrzena ZO a neobsahuje všechny údaje.
  Hlasováním byl přijat za člena od 1. 1. 2016 s podmínkou, že do konce ledna předá jednateli doplněnou a potvrzenou přihlášku.
  /15. 12. 2015 – splněno/
 • Jednatel navrhl, aby bylo př. Petru Jílkovi za dlouholetou práci v klubu uděleno čestné členství – hlasováním schváleno.
 • Př. Komárek Jaroslav písemně požádal o ukončení členství z osobních důvodů.
 • Pokladník př. Dobrovolný seznámil členskou základnu se stavem klubové pokladny.
  Zůstatek z roku 2014: 18 897,- Kč.
  Finanční prostředky k 1. 12. 2015: 21 534,- Kč.
 • Předseda revizní komise př. Forman konstatoval, že revize pokladní knihy a všechny pokladníkem předložené dokumenty byly bez závad.
 • Registrátor klubu př. Koczai J. přečetl registraci jednotlivých členů k 1. 12. 2015.
  Z členské základny letos neregistrovalo 5 členů. V klubu bylo k tomuto datu registrováno 1166 zvířat, z toho 617 bylo registrováno v plemenných chovech.
  Podrobně registrace – viz tabulka.

 1. Př. Meluch zhodnotil speciální výstavu.
  Bylo vystaveno 156 ks Nč, od 20 chovatelů klubu.
  Posouzení provedli př. Andrle Jiří a př. Michel Jaromír.
  Posuzováno bylo systémem sudá – lichá.
  Vítězná zvířata v kategoriích samci a králice letos určila typizační komise. Kategorie kolekce byla vyhodnocena dle klubových kritérií (součet bodů, sourozenci, kolekce S2+2, nejlépe hodnocené zvíře, počet králic v kolekci, výsledky typizace).
  Bylo uděleno 1 x 96,5 bodu, 1 x 96,0 bodů, 14 x 95,5 bodu, 25 x 95,0 bodů, 39 x 94,5 bodu, 21 x 94,0 bodů,
  18 x 93,5 bodu, 6 x 93,0 bodů, 9 x 92,5 bodu, 6 x méně než 92,5 bodu, 6 zvířat bylo hodnoceno výlukou,
  10 zvířat nebylo klasifikováno.
  Př. Meluch také zhodnotil typizaci králíků.
  Typizovala komise ve složení Meluch, Koczai Jan, Kolibík – typizace byla přístupna všem členům, kteří byli přítomni ve výstavní hale.
  Byli typizováni samci s oceněním alespoň 95,5 bodu a králice od 95,0 bodů – vše od stáří 7 měsíců.
  Typizováno bylo 27 zvířat – 2 zvířata dostala kód ATSBP.
  Poté byly předány ceny za nejlepší vystavená zvířata a kolekce (viz tabulka).

 1.  
 • Př. Koczai Zd. zahájil diskusi na téma výstava klubu 2016. Pro rok 2016 by byl nejvhodnějším termínem 2. a 3. prosinec. Zároveň je potřeba vybrat posuzovatele, kteří klubovou výstavu posoudí.
 • Př. Koczai Jan vyjádřil nespokojenost s posouzením letošní výstavy, kvalitní zvířata byla podhodnocena, posuzovatelé často nezdůvodňovali na oceňovacím lístku udělení bodů
  (19,5 – 20, 14,5 – 15, 9,5 – 10).
 • Př. Kosina upozornil na možnost vrátit klubovou výstavu do Kolína – neoficiálně jednal s místními chovateli, v tomto termínu tam letos probíhá výstava vídeňských králíků. Pokud bychom se s někým spojili, výstava by mohla získat na atraktivitě, do Kolína by za nákupy přijelo více návštěvníků.
  Hlasováním bylo schváleno, aby výbor jednal o příští klubové výstavě nejprve se ZO Kolín.
 • Př. Dobrovolný požádal o vysvětlení, proč nebyla vítězná zvířata vybrána dle bodového hodnocení, konkrétně 3. králice klubu obdržela od posuzovatelů 95,0 bodu, přičemž 6 typizovaných králic mělo bodů 95,5.
  Na dotaz odpověděl př. Koczai Jan – typizační komise dala přednost výsledkům typizace před bodovým hodnocením posuzovatelů – 3. králice dostala jako jediná králice čistý kód ATSBP.
 • Př. Kolarčík reagoval na předcházející diskusi s požadavkem, aby na příští klubové výstavě byla přítomnými členy určena typizační komise a stanovena jasná pravidla vyhodnocení.
 • Př. Meluch navrhl oslovit př. Pozdníka a př. Kozuba na posouzení výstavy 2016.
   

 1.        VČS schůze schvaluje:
 • př. Fridricha Romana za člena klubu Nč od 1. 1. 2016
 • př. Jílka Petra za čestného člena klubu Nč
 • ukončení členství př. Komárka Jaroslava – na vlastní žádost
 • nákup 9 věcných cen na klubovou výstavu 2016 – s celkovou cenou do 2300,- Kč

  VČS schůze ukládá:
   
 • výboru – zajistit speciální výstavu klubu 2016 (předpokládaný termín 2. – 3. 12. 2016)
 • výboru – zajistit posuzovatele na klubovou výstavu
 • výboru – svolat členskou základnu na pátek /v termínu konání speciální výstavy/
 • cca v15 hod typizace zvířat, cca v 17 hod „Výroční členská schůze“
 • jednateli – do zprávy z VČS a na web klubu přidat informace o výši členských příspěvků a číslo účtu, kam mohou být příspěvky adresovány
 • př. Kosinovi – zajistit na příští speciální výstavu čestné ceny

 1. Schůzi ukončil předseda klubu př. Smrž Jan. Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho osobních i chovatelských úspěchů.

 

Platba členských příspěvků:

 • částku naleznete v tabulce: Členské příspěvky klubu Nč
 • bankovní účet klubu: 2000461180 / 2010 (banka FIO)
 • do “zprávy pro příjemce” uveďte své příjmení pro rychlou identifikaci platby