Výroční členská schůze klubu králíka Nč konaná dne 16. 11. 2018

Místo: motorest Oseček, okr. Nymburk

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení předešlé VČS
 3. Zpráva předsedy klubu, zhodnocení speciální výstavy
 4. Zpráva pokladníka
 5. Zpráva registrátora
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Připomínky klubu k novému vzorníku králíků
 8. Příprava speciální výstavy na rok 2019
 9. Přijetí nového člena klubu
 10.  Diskuse
 11.  Usnesení
 12.  Závěr

 

 1. Předseda klubu přivítal přítomné a zahájil VČS přítomno 14 členů což je nadpoloviční většina členů klubu Nč, VČS je usnášení schopná
   
 2. Všechny body z minulé VČS byly splněny.
   
 3. Předseda klubu zhodnotil speciální výstavu v Kolíně, kde jsme vystavili 137 králíků.
 • informoval o výstavě mláďat králíků, která proběhla v září v Olomouci, kde bylo vstaveno 65 králíků od členů klubu, což je daleko za našim průměrem.
 • pozval členy klubu na celostátní výstavu v listopadu do Lysé nad Labem.
   
 • zhodnotil speciální výstavu

Kolekce

 1. Meluch Jan      383,5b
 2. Meluch Jan      382,5b
 3. Kolarčík V.       381,0b

Samci

 1. Meluch Jan      96,5b
 2. Meluch Jan      96,0b
 3. Meluch Jan      96,0b

Samice

 1. Meluch Jan      96,5b
 2. Meluch Jan      96,0b
 3. Kuneš Jiří        96,0b
 1. Pokladník klubu seznámil přítomné členy s příjmy a výdaji za uplynulý rok 2018.
   
 2. Registrátor klubu informoval o počtech registrovaných králíků za r. 2018 bylo registrováno celkem 765 králíků z toho S chov 267 a P chov 478.
   
 3. Zpráva kontrolní komise: bez závad.
   
 4. Připomínky klubu k zapsání do nového vzorníku

  Členská základna klubu králíka Novozélandského červeného navrhuje změnu v pozici 3. Délka ucha nově od 11 cm-12,5 cm.

   
 5. VČS pověřila jednatele klubu k jednání se ZO Kolín o termínu a podmínkách konání speciální výstavy na r. 2019.
 • VČS se usnesla na 3. členné typizační komisi na speciální výstavu na r. 2019 ve složení Koczai Jan, Meluch Jan, Vanžura Josef a náhradník Kuneš Jiří.  

            Typizovat se bude samec od 95,5 bodu výše a samice od 95,0 bodu výše. Bylo zamítnuto typizovat králíky s menším počtem bodů, než je uvedeno výše i když o to požádá majitel králíka.

 • poháry pro vítěze zajistí jednatel klubu v hodnotě 2500 Kč.
 1. VČS byl přijat nový člen, který v uplynulém roce splnil všechny podmínky ke vstupu do klubu.
  Př. Kužel Jan z Olšan okr. Šumperk

   
 2. Diskuse
 • př. Kuneš vznesl připomínku k bílé skupině u pohlaví králíka Nč
 • př. Špinar poděkoval za loňské přijetí do klubu
 • př. Růžička kritizoval nejmenované členy klubu Nč za neochotu mu poskytnout chovné králíky.
 • Př. Koczai Zd. připomněl výboru klubu přepsat statutární zástupce u FIO banky.
 • připomněl přítomným pravidla soutěže na speciální výstavě
 • Soutěží kolekce S4, dále S2+2, narozeni v tom daném roce, staří min. 7 měsíců, při rovnosti bodů dospělí a mláďata, vítězí dospělí.
 • př. Smrž navrhl odměnu za vedení internetových stránek klubu př. Koczaiovi Z. 500 Kč.  S čímž všichni členové klubu souhlasili.
 • př. Meluch navrhl navýšení čl. příspěvků o 30 Kč, bylo zamítnuto
 • př. Smrž navrhl na čestného člena klubu Nč př. Kolibíka Jozefa od r. 2019 všichni přítomní členové klubu jednoznačné souhlasili.
 • Členskou základnou klubu Nč bylo navrženo a odsouhlaseno: členovi, který se fyzicky /pracovně/zúčastní speciální výstavy klub uhradí stravné ve výši 100 Kč.
 1. Usnesení 
 • VČS schvaluje zprávy předsedy, pokladníka, registrátora a KK
 • VČS schvaluje přijetí nového člena klubu př Kužela
 • VČS schvaluje návrh klubu na změny v novém vzorníku pozice 3. Délka ucha 11-12,5cm
 • VČS schvaluje pověření jednatele klubu na jednání o další speciální výstavě se ZO Kolín a nákup pohárů v hodnotě 2500 Kč.
 • VČS schvaluje př. Kolibíka Jozefa na čestného člena klubu Nč od r 2019
 • VČS schvaluje stravné na speciální výstavy pro ty členy, kteří se budou pracovně účastnit
 • VČS schvaluje finanční příspěvek př. Koczaiovi ve výši 500 Kč.

            Předseda klubu o tomto usnesení nechal hlasovat, všichni přítomni byli pro návrh, který byl tímto přijat.

 1. Závěr

            Předseda klubu poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil v 19.10 hodin

 

Zápis zapsal jednatel klubu Nč Ladislav Kosina