VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU NČ – 6. 12. 2013 ÚVALY


Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise
3. zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a registrátora klubu
4. doplňující volby do výboru klubu
5. zhodnocení klubové výstavy, předání cen
6. diskuse
7. usnesení
8. závěr

1) Schůzi zahájil a řídil předseda klubu př. Smrž. Přivítal přítomné, seznámil s programem schůze. Jednatel,
př. Koczai  Zd. informoval, že členská schůze je usnášení schopná: přítomno 21 členů + 1 zájemce o členství, 6 členů omluveno, 2 neomluveni.

2) Do návrhové komise zvolen př. Meluch, př. Kosina a př. Kolarčík.

3) Př. Smrž v úvodu poděkoval všem členům klubu za práci v chovu plemene novozélandský červený
a také všem, kteří se zúčastnili v roce 2013 výstav od místních až po celostátní. Vyzdvihl úspěchy členů klubu:
př. Dobrovolného – na obou celostátních výstavách v Lysé n. Labem („Mistr ČR“)
a př. Kolarčíka – na celostátní výstavě Slovenska („Mezinárodní mistr Slovenska“).
Jednatel př. Koczai Zd. provedl kontrolu usnesení z „Výroční členské schůze 2012“.
V roce 2013 zažádali o vstup do klubu dva zájemci – př. Šindelář Antonín a př. Brodan Daniel.
První jmenovaný předal řádně vyplněnou přihlášku, vystavil svá zvířata a byl osobně přítomen na VČS klubu. Hlasováním byl přijat za člena od 1. 1. 2014.
Př. Brodan Daniel vystavil svá zvířata, přihlášku slíbil dodat do konce měsíce ledna 2014, schůze se však nezúčastnil, proto o jeho členství nebylo hlasováno. Bude veden jako adept na členství s možným přijetím od roku 2015.
Př. Slavík požádal o ukončení členství ze zdravotních důvodů.
VČS musí v doplňujících volbách zvolit nového pokladníka klubu, neboť v této funkci pracoval
př. Slavík.
Př. Koczai Zd. spolu s předsedou klubu př. Smržem informovali členskou základnu, že výbor zažádal
o přidělení IČO, což bylo podmínkou pro založení účtu na organizaci (dosud byly finanční prostředky uloženy jako podúčet účtu jiné organizace).
Klubu přiděleno IČO: 01627821.
Statutární zástupci klubu př. Smrž, př. Koczai Zd. a př. Slavík zřídili u banky FIO účet, na kterém jsou nyní uloženy veškeré finanční prostředky klubu.
Pokladník př. Slavík se na poslední chvíli z účasti na VČS omluvil, pokladní knihy nebyly k dispozici, př. Koczai Zd. předložil aktuální výpis z účtu.
Zůstatek z roku 2012: 13184,- Kč.
Finanční prostředky k 4. 12. 2013: 16216,- Kč.
Revizní komise neprovedla kontrolu pokladní knihy.
Registrátor klubu př. Koczai J. přečetl registraci jednotlivých členů k 1. 12. 2013.
Z členské základny letos neregistrovali 4 členové.
Podrobně registrace – viz tabulka.

4) Návrhová komise navrhla př. Dobrovolného Ladislava na funkci pokladníka klubu.
Př. Dobrovolný byl hlasováním jednomyslně schválen do funkce.


5) Př. Meluch zhodnotil speciální výstavu.
Bylo vystaveno 161 ks Nč, od 20 chovatelů klubu a 2 zájemců o členství.
Posouzení provedli př. Koczai Jan a př. Koczai Zd. – jak bylo rozhodnuto na VČS v roce 2012.
Posuzováno bylo systémem sudá – lichá. Králíky př. Koczaiových posoudil př. Kolibík.
Bylo uděleno 1 x 96,5 bodu, 5 x 96,0 bodů, 32 x 95,5 bodu, 47 x 95,0 bodů, 43 x 94,5 bodu, 23 x 94,0 bodů,
4 x 93,5 bodu, 2 x 93,0 bodů, 1 x 92,5 bodu, 3 zvířata byla hodnocena výlukou.
Př. Meluch také zhodnotil typizaci králíků.
Typizovala komise ve složení Meluch, Kolibík, Kuneš – typizace byla přístupna všem členům, kteří byli přítomni ve výstavní hale.
Byli typizováni samci s oceněním alespoň 95,5 bodu a králice od 95,0 bodu – vše od stáří 7 měsíců.
Typizováno bylo 58 zvířat – 21 zvířat dostalo kód ATSBP.
Poté byly předány ceny za nejlepší vystavená zvířata a kolekce (viz tabulka).

6)

  •  Bylo navrženo, že ve 4. Linii se bude registrovat od roku 2014 po samci: 3. 2. 24  RN 95 – Schober Klaus, po kterém byla vystavena vítězná kolekce klubu. Založení nové linie vyvolalo diskusi o vhodnosti zakládání linie po samci, který předvedl své odchovy pouze v jedné chovné sezóně. Př. Kolibík a př. Vanžura nesouhlasili s návrhem a žádali, aby 4. linie zůstala ještě v  roce 2014 neobsazená. Bylo vyvoláno hlasování a následně schváleno, že ve 4. linii se bude registrovat od roku 2014 po samci: 3. 2. 24  RN 95, v dalších letech budou linie založeny po samcích, jejichž potomstvo vykazuje nadprůměrné výsledky alespoň po dva roky.
  •  Př. Smrž seznámil s možností poslat ÚOK králíků do konce roku připomínky na uznávání P chovů – tuto otázku vyvolal na ústřední konferenci odbornosti králíků př. Koczai Jan.
  •  Př. Koczai Jan vysvětlil, co bylo v jeho návrhu – v dnešní době, kdy je pro každého vystavovatele celostátní výstava finanční zátěží, by mělo být uznávání P chovů rozšířeno na všechny celostátní akce, které se budou konat v roce uznávacích řízení, za předpokladu, že chovatel vystaví dospělá zvířata (CV mláďat, CV, Evropská výstava). VČS rozhodla, že př. Koczai Jan tento návrh zašle písemně ÚOK králíků a ÚV ČSCH.
  •  Př. Koczai Jan vyjádřil nespokojenost s přítomností členů klubu při posuzování na celostátních výstavách u expozice Nč. Pomoc našich členů při nošení a psaní jistě ocení posuzovatelé i u jiných plemen. Navrhl, aby si klub odhlasoval, že členové klubu nebudou vypomáhat u vlastních zvířat. Bylo provedeno hlasování – VČS zákaz chovatele při posuzování vlastních zvířat neschválila.
  •  Př. Koczai Zd. zahájil diskusi na téma výstava klubu 2014. Pro rok 2014 by byl nejvhodnějším termínem 5. a 6. prosinec. Zároveň je potřeba vybrat posuzovatele, kteří klubovou výstavu posoudí. Diskusí bylo navrženo oslovit ZO Úvaly, posuzovatele vybere a osloví výbor.

7)
o VČS schůze schvaluje:
o př. Šindeláře za člena klubu Nč od 1. 1. 2014
o př. Brodana za adepta členství s možným přijetím v roce 2015
o př. Dobrovolného do funkce pokladníka klubu
o ukončení členství př. Slavíka – na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů
o nákup poháru pro nejlepší kolekci klubu vystavenou na CV Lysá nad Labem
(listopad 2014 – do 400 Kč)
o nákup 9 věcných cen na klubovou výstavu 2014 – poháry budou schváleny výborem před zakoupením
o založení 4. linie po samci: 3. 2. 24  RN 95 – Schober Klaus
o zakládání nových linií pouze po samcích, po kterých jsou vystaveny úspěšné odchovy alespoň po 2 roky
o VČS schůze ukládá:
o př. Koczaiovi Janovi – zaslat připomínku ke schvalování P chovů na ÚOK a ÚV ČSCH
o výboru – zajistit speciální výstavu klubu 2014 (termín 5. – 6. 12. 2014)
o výboru – zajistit posuzovatele na klubovou výstavu
o výboru – svolat členskou základnu na pátek /v termínu konání speciální výstavy/
cca v15 hod typizace zvířat, cca v 17 hod „Výroční členská schůze“
o př. Kosinovi – zajistit na příští speciální výstavu čestné ceny
(cenová kalkulace bude výborem upřesněna s dostatečným předstihem)
o klub má přiděleno IČO: 01627821
o klub má založen účet u bankovní společnosti FIO – č. ú. : 2000461180 / 2010

8) Schůzi ukončil předseda klubu př. Smrž. Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho
osobních i chovatelských úspěchů.