VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU Nč – 2. 12. 2011 KOLÍN


Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise
3. zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a registrátora klubu
4. zhodnocení klubové výstavy, předání cen
5. diskuse
6. usnesení
7. závěr

1) Schůzi zahájil a řídil předseda klubu př. Vavrouch. Přivítal přítomné, seznámil s programem schůze. Přítomno 23 členů, 5 omluveno.

2) Do návrhové komise zvolen př. Smrž, př. Stonišová a př. Koczai Zd.

3) Předseda př. Vavrouch zhodnotil činnost v uplynulém roce a provedl kontrolu usnesení
z „Výroční členské schůze 2010“.
Jednatel př. Koczai Zd. seznámil přítomné s došlou poštou.
V roce 2011 zažádal o vstup do klubu jeden zájemce – před výstavou v Kolíně se omluvil, zvířata také nevystavil, nebude veden ani jako adept na členství.
Pokladník př. Slavík přednesl pokladní zprávu.
Zůstatek z roku 2010: 5875,0 Kč. Rok 2010 – příjmy: 6006,0 Kč, výdaje: 1831,0 Kč.
Finanční prostředky ke 2. 12. 2011: 11881,0 Kč.
Revizní komise provedla kontrolu pokladní knihy – bez závad.
Registrátor klubu př. Koczai J. přečetl registraci jednotlivých členů k 1. 12. 2011.
Z členské základny letos neregistrovalo 5 členů (př. Kolibík přivezl registraci do Kolína, v tabulce nejsou jeho zvířata uvedena).
Podrobně registrace – viz tabulka.

4) Př. Koczai Zd. zhodnotil speciální výstavu. Bylo vystaveno 176 ks Nč,
z toho 167 od 19 chovatelů klubu.
Posouzení provedli delegovaní posuzovatelé př. Zens, př. Doboš a př. Červinka – bodovali systémem A B C, bez přítomnosti členů klubu. Posuzovatelé také určili pořadí zvířat.
Bylo uděleno 1 x 96,5 bodu, 10 x 96,0 bodů, 15 x 95,5 bodu, 34 x 95,0 bodů, 34 x 94,5 bodu,
46 x 94,0 bodů, 14 x 93,5 bodu, 5 x 93,0 bodů, hodnocení Db obdrželo 5 zvířat, 4 zvířata byla hodnocena výlukou, 6 pak výrokem neklasifikováno.
Př. Koczai Zd. také zhodnotil typizaci králíků.
Typizovala komise ve složení Meluch, Koczai Zd., Vavrouch – typizace byla přístupna všem členům, kteří byli přítomni ve výstavní hale. Komise udělila 2 čestné ceny, které klubu věnovala organizace Kolín. Byli typizováni králíci s oceněním alespoň 95,5 bodu – vše od stáří 7 měsíců.
Typizováno bylo 26 zvířat – 14 zvířat dostalo čistý kód ATSBP.
Poté byly předány ceny za nejlepší vystavená zvířata a kolekce (viz tabulka).

 

5)

  •  Př. Meluch  podal návrh o doplnění chovných linií po úspěšných samcích z importu. Po samcích 2.9.8 F539 (chovatel Butter Werner) a 0.9.13 B648 (chovatel Kraus Max) budou odchovy zařazeny do samostatných linií.
  •  Př. Forman navrhl, loni odložené zvýšení poplatku za registrovaného králíka na 1,50 Kč, zavést s platností od ledna 2012.
  •  Př. Kolibík seznámil členy s některým body projednávanými na Valné hromadě ČSCH.
  •  Př. Koczai J. zhodnotil CV v Lysé nad Labem, kde proběhlo schvalovací řízení žadatelů o plemenné chovy. Klub Nč má 7 chovatelů, kteří o P chov zažádali (na základě výsledků výstavy budou pravděpodobně všichni schváleni), je tedy třeba, aby tito členové byli ostatním příkladem a po celé období plnili podmínky této vyšší formy chovatelství, především obesíláním všech celostátních výstav.
  •  Př. Koczai Zd. upozornil na možné problémy s pořádáním speciální výstavy v roce 2012. Organizace Kolín oznámila, že příští rok nebude pořádat v prvním prosincovém týdnu výstavu, neboť se bude konat Evropská výstava v Lipsku. Nebude tak možnost uspořádat klubovou výstavu v tomto termínu respektive v prosinci 2012. Navrhují zvážení možnosti konání v lednu 2013. Diskusí byl tento termín zamítnut, výbor nebude o lednu jednat. Bylo doporučeno zkusit vyjednat listopad 2012, v tomto měsíci se však bude konat také Celostátní výstava ČR.
  •  Př. Smrž a Kolibík nabídli možnost, výstavu uspořádat v Táboře. Termín by neměl být problémem, ubytování by také bylo zajištěno.

6)
o schůze schvaluje:
o poplatek za registrovaného králíka 1,50 Kč od 1. 1. 2012
o založení 8. linie po samci 2.9.8 F539 – Butter Werner
o založení 9. linie po samci 0.9.13 B648 – Kraus Max
o schůze ukládá:
o majitelům P chovů – řádně plnit vystavovací povinnosti, jedna neúčast na CV bude během dvouletého období omluvena. Při neplnění nedostane chovatel od klubu doporučení pro další schvalovací řízení.
o výboru – zajistit speciální výstavu klubu 2012
o výboru – jednat s organizací Kolín o listopadovém termínu výstavy, pokud nebude jednání úspěšné, pokusit se najít cenově dostupné řešení – nabídka na konání v Táboře, případně jiné výstaviště, které by bylo lépe dostupné ze všech částí naší republiky.
o výboru – svolat členskou základnu na pátek /v termínu konání speciální výstavy/
cca v15 hod typizace zvířat, cca v 17 hod „Výroční členská schůze“
o př. Kosinovi – zajistit na příští speciální výstavu čestné ceny
(počet a cenová kalkulace bude výborem upřesněna s dostatečným předstihem)
o odkazy na webové stránky:
klub Nč – www.kraliknc.wz.cz
ČSCHDZ – www.cschdz.cz; www.cschdz.eu


7) Schůzi ukončil předseda klubu př. Vavrouch. Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho osobních i chovatelských úspěchů.